fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

Användarvillkor

Välkommen till I woof U. Vi har byggt I woof U för att kunna ge hundar och hundägare ett bättre liv. Här ska man kunna vara social med andra hundägare och dessutom kunna köpa och sälja tjänster så som hundpassning.

 1. Allmänt och definitioner

I woof U är en digital marknadsplats för förmedling och tillhandahållande av hundpassning och hundpromenader (”Tjänsten”). Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation (”Appen”) och via en webbplats (”Webbplatsen”). Appen och Webbplatsen benämns gemensamt ”Plattformen”. Tjänsten och Plattformen tillhandahålls av Luna Design AB, organisationsnummer 555295-7780, med huvudkontor beläget på Thure Bruces väg 2 i Hok (”Luna Design AB”).

Dessa användarvillkor, såsom uppdaterade från tid till annan, (”Villkoren”) gäller för alla som registrerar sig i Plattformen och skapar ett konto (”Användare”). En registrering genom Plattformen är en förutsättning för att få tillgång till Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du dessa Villkor och förbinder dig att följa dem. Användare som lägger upp eller avser att lägga upp uppdragsannonser, dvs. förfrågan om utförande av Uppdrag, för utförande och/eller får Uppdrag utförda genom Tjänsten kallas i dessa Villkor för ”Beställare”.

Användare som ansöker om att få utföra Uppdragen under uppdragsannonserna och/eller utför arbete inom Tjänsten kallas för ”Uppdragstagare”. De uppdrag och tjänster som Uppdragstagare utför via Tjänsten i enlighet med villkoren för Tjänsten (inklusive dessa Villkor) kallas för ”Uppdrag”. Uppdragsannonser som läggs upp i Tjänsten av Beställare i syfte att bli Uppdrag och som Uppdragstagaren kan ansöka om att få utföra, kallas för ”Annons”.

I woof U äger rätt att från tid till annan uppdatera såväl dessa Villkor som andra villkor för Tjänsten. Användare kommer att underrättas om sådana ändringar via mejl och/eller vid inloggning på Plattformen. Användare ansvarar för att den av honom eller henne uppgivna mejladressen är korrekt. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor (såväl dessa Villkor som andra tillämpliga villkor) som gäller vid var tid.

 1. Användning av Tjänster

2.1 Allmän information av Tjänsten.

Tjänsten är en marknadsplats där Användare kan komma i kontakt med varandra för beställning och utförande av Uppdrag, vilka tillhandahålls genom I woof U. Beställare kan antingen kontakta Uppdragstagare direkt eller skapar en Annons som Uppdragstagare sedan anmäler intresse på. Beställare kan sedan via Tjänsten välja att, genom I woof U, sluta avtal med Uppdragstagare avseende utförande av Uppdrag.

Tjänsten i sig är gratis att använda (skapa konto, ta kontakt och diskutera uppdrag) så länge uppdragen betalas via I woof U. Vid betalning så tar I woof U ut en plattformsavgift.

Det är inte tillåtet att kontakta personer via I woof U med syfte att rekrytera dem till uppdrag som sedan betalas utanför I woof U.

2.2 Uppdrag

Avtal om utförandet av enskilda Uppdrag sluts mellan Beställare och I woof U samt mellan I woof U och Uppdragstagaren genom beställning i Tjänsten. Utgångspunkten är att Beställare och Uppdragstagare på Plattformen och inom ramen för Tjänsten kommer överens om villkoren för det enskilda Uppdraget i Plattformen (en ”Bokning”). Ett avtal om Uppdrag är ingånget när den mellan Beställaren och Uppdragstagaren överenskomna Bokningen för Uppdraget har godkänts av I woof U, se mer härom under punkten 2.3 nedan. I woof U förbehåller sig rätten att ensidigt vägra ingå avtal om enskilda Uppdrag. I woof U förbehåller sig också rätten att återkalla sitt godkännande av ett Uppdrag innan Uppdraget påbörjats, oavsett anledning härtill. Om I woof U inte godkänner Uppdraget eller återkallar sitt godkännande innan Uppdraget påbörjats upphör parternas avtal om Uppdrag att gälla i dess helhet och ingen part (dvs. varken I woof U eller berörda Användare) har något krav av vad slag det än må vara (på exempelvis fullgörande eller ekonomiska krav) med anledning av det aktuella Uppdraget.

I woof U erhåller fullständig ägande- och förfoganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till allt arbete och material som upp- och tillkommit i samband med utförande av Uppdrag, medan Beställare har en i tid obegränsad, icke-exklusiv rätt att använda, upplåta och vidareöverlåta sådana resultat.

De ytterligare villkor för detta finns i de enskilda avtalen som ingås vid genomförd Bokning.

2.3 Uppdragstagarens ställning

Uppdragstagare är inte anställda av I woof. Utöver utförandet av Uppdraget äger Uppdragstagaren inte rätt att företräda I woof U i förhållande till Beställare eller tredje man.

2.4 Tjänsten

Tjänsten utgörs av en marknadsplats för förmedling och tillhandahållande av hundpassning eller hundpromenader. Vid genomförande av Uppdrag gäller de ytterligare villkor, utöver dessa Villkor, som framgår av I woof Us avtal för beställare.

2.6 Villkor för användandet av Tjänsten

För att få använda Tjänsten som Uppdragstagare måste man i Tjänsten lämna namn, personnummer, e-postadress och eventuellt telefonnummer för att kunna vara aktuell för att utföra Uppdrag. Ytterligare information som kan krävas för att ha möjlighet att använda Tjänsten till fullo är profilbild och e-postadress. För att kunna vara aktuell för att utföra ett Uppdrag måste du också skapa en profil, ”I woof U-Profilen”.

Vidare kan Uppdragstagare behöva godkänna villkoren från I woof Us betalningsleverantör samt uppge bankkontouppgifter för att kunna ta emot betalningar gjorda med betalkort för utförda Uppdrag. Uppdragstagaren tillåter också I woof U att dela med sig av denna information till betalningsleverantören så att I woof U kan göra betalningar till Uppdragstagarens bankkonto vid utförda Uppdrag.

För att använda Tjänsten som beställare krävs alltid man är minst 18 år samt att man i Tjänsten lämnar uppgifter om namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer.

Vidare erbjuder I woof U både Beställare och Uppdragstagare möjlighet att identifiera sig själva med hjälp av mobilt Bank-ID. På detta sätt kan vi säkerställa varje Användares identitet och folkbokföringsadress.

I woof U får utan föregående varsel till Användaren inskränka, stänga eller avsluta ett användarkonto som tillhör en Användare som inte följer dessa Villkor, t.ex. villkoren i punkterna 2.7–2.8 nedan, avtalade villkor för Uppdrag eller som på annat sätt missbrukar eller missköter Tjänsten eller där I woof U annars anser att Användaren orsakar problem eller risker för skada för I woof U eller någon Användare av Tjänsten.

2.7 Vilka Uppdrag som får genomföras inom Tjänsten

Beställare ansvarar för att de Uppdrag som skapas och/eller genomförs är tillåtna enligt vid var tid gällande lagar och föreskrifter, samt även i övrigt lämpar sig för den enskilde Uppdragstagaren. Detta innebär bland annat, men inte begränsat till, att Beställaren inte får överenskomma om och/eller genomföra Uppdrag som innebär farliga moment.

I woof U har rätt att ensidigt och omedelbart ändra, begränsa eller avbryta Uppdrag vid I woof Us vetskap eller misstanke om att otillåtna arbetsuppgifter överenskommits, utförs eller avses utföras.

2.8 Vilken information som får förmedlas inom Tjänsten

Användare ansvarar över att uppgifter som Användaren lägger upp inom Tjänsten är korrekta samt att de inte strider mot gällande lag och föreskrifter. För det fall I woof U finner att något som Användaren lagt upp är illegalt eller på annat sätt olämpligt förbehåller sig I woof U rätten att radera detta och/eller stänga av Användarens konto.

Användaren garanterar att denne innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att Användaren själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett Användaren tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor.

Med Användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som Användare skapar och/eller lägger upp inom Tjänsten, som t.ex. innehållet i Annonser och I woof U-Profiler, inklusive men inte begränsat till text och bild.

Detta innebär att Användaren garanterar att det Användargenererade innehållet inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som Användaren inte har tillåtelse att använda.

Användaren garanterar att Användaren sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att I woof U även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte, dock alltid i enlighet med vår Personuppgiftspolicy. I korthet innebär det följande. Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du I woof U rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal. I woof Us rättigheter kvarstår även efter att det Användargenererade innehållet har raderats från Plattformen.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från I woof U för I woof Us användning av det Användargenererade innehållet.

I woof U ansvarar inte för den information som Användare lägger upp på i Tjänsten.

I woof U förbehåller sig rätten att filtrera, ta bort eller stoppa Annonser eller annat Användargenererat innehåll med stötande eller otillåtet innehåll eller på annat sätt strider mot dessa Villkor, som vi har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler eller som vi annars anser vara olämpligt.

Varje Användare får bara registrera ett användarkonto hos I woof U. En Användares konto får endast användas av den Användare som registreringsuppgifterna avser. Det är förbjudet att använda en annan Användares konto.

Användare inom Tjänsten äger möjlighet att betygsätta andra Användare efter utfört Uppdrag.

I woof U förbehåller sig rätten att stänga konton som inte har använts under 12 månader.

2.9 Användares upphörande av nyttjande av Tjänsten

Användare har när som helst rätt att sluta använda Tjänsten.

 1. Tillgänglighet

Appen och Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar. I woof U förbehåller sig dock rätten att vid exempelvis uppdateringar eller underhåll stänga ned Appen och Webbplatsen. Vidare uppmärksammas Användare på att driftsavbrott m.m. kan förekomma som påverkar tillgängligheten av Tjänsten. I woof U garanterar dock inte Appens eller Webbplatsens tillgänglighet och kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas med anledning av att de inte är tillgängliga, oavsett skäl därtill.

Kommunikationshastigheten mellan Användares och I woof Us server beror dels på Användarens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. I woof U ansvarar ej för eventuella störningar som påverkar tillgängligheten till Appen, Webbplatsen eller Tjänsten som kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, vid underhåll av Tjänsten eller i övrigt.

 1. Behandling av personuppgifter

I woof U har som mål att vara världens tryggaste marknadsplats för tjänster. I detta ingår att värna om våra Användares integritet och därmed också en hög nivå av dataskydd. Genom att börja använda Tjänsten, accepterar du också I woof Us Personuppgiftspolicy. Användare uppmuntras att läsa mer om exakt vilka personuppgifter I woof U samlar in, hur personuppgifterna behandlas, vilka I woof U kan komma att dela med sig av till andra och varför i I woof Us Personuppgiftspolicy här.

 1. Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet. Denna textfil innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare.

I woof U använder cookies endast för att identifiera varje Användare som unik men anonym. Eftersom en cookie bara är en liten textfil som inte kan innehålla virus så kan den inte på något sätt skada din dator. Den är dessutom så pass liten att du inte kommer märka att den finns på din dator eller smartphone.

Trots att I woof U inte har någon reklam från tredjepartsföretag så används tredjepartsföretag för att bättre förstå våra Användare. Inga privata uppgifter som skulle kunna härleda personen delas (såsom namn, personnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer) till tredje part. Detta fungerar så att vid besök lagras en cookie som gör att I woof U kan identifiera vilken typ av Användare som gör vad.

Det är möjligt att konfigurera din webbläsare eller smartphone för att automatiskt neka cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. De cookies som används av I woof U.se gäller enbart för den webbläsare du använt när du sökt i Tjänsten.

 1. Betalningar

6.1 Allmänt om betalningar

Som Beställare åligger det dig att betala för det utförda Uppdraget genom betalning via den betallösning som anvisas i Tjänsten. Betalning sker genom att Uppdragstagaren rapporterar arbetad tid inuti Appen och att den överenskomna kostnaden sedan debiteras Beställarens sparade betalkort. Om Beställaren anser att timrapporten är felaktig så har Beställaren rätt att invända mot detta inom 24 timmar. Beställaren har inte rätt att hålla inne sin betalning för Tjänsten eller Uppdrag, eller kvitta betalning mot annan motfordran på I woof U eller Uppdragstagare, oavsett om Beställaren gör gällande felansvar, skadeståndsansvar eller riktar annat anspråk mot I woof U eller Uppdragstagare.

6.2 Betalningar för Uppdrag inom tjänsten

Som Beställare kan du vid användning av Tjänsten endast betala för utförda Uppdrag med betalkort. Betalningen sker via I woof Us betalningsleverantör. Uppdragstagaren erhåller typiskt sett pengarna inom 5 arbetsdagar efter att betalning från Beställaren av Uppdraget har inkommit. Vid betalning med kort så accepterar Beställaren även betalningsleverantörens villkor.

När betalningen är gjord erhåller Beställaren kvittens via Tjänsten som innehåller uppgift om Uppdraget och hur mycket Uppdragstagaren erhåller i arvode.

 1. Skatt

Köp och tillhandahållande av Uppdrag i Tjänsten kan medföra skattskyldighet av olika slag. Varje Användare åtar sig att säkerställa att dennes skattemässiga åligganden fullgörs på korrekt och lagenligt sätt.

I woof U lämnar ingen information eller uppgifter som ska uppfattas som rådgivning beträffande Användares åligganden enligt skatterättsliga lag eller regler, även om I woof U är behjälplig med att tillhandahålla den information som är nödvändig att erhållas från I woof U för att en Användare ska kunna fullgöra sina skatteåtaganden i Sverige. I woof U åtar sig inte heller någon skyldighet att meddela Användare om lag, föreskrifter eller praxis skulle ändras. Det är varje Användares eget ansvar att se till att man följer tillämpliga reglervid användning av Tjänsten.

I woof U ansvarar för att de uppgifter i kontrolluppgifterna som I woof U ansvarar för är korrekta, men ansvarar under inga omständigheter för korrektheten i de uppgifter som Användaren eller annan tillhandahåller I woof U.

 1. Ansvarsbegränsning

Tjänsten är huvudsakligen en digital marknadsplats varigenom Uppdrag kan genomföras. I woof U har begränsad kontroll över de Uppdrag som genomförs. Användare ska inte anta att ett erbjudande, Uppdrag eller innehållet i en Annons är lagligt eller tillåtet bara för att det förekommer på Plattformen. I woof U åtar sig inget ansvar för eventuell skada som Beställare åsamkas vid Uppdragets utförande med undantag för skada som uppkommit som en direkt följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från I woof Us sida. I woof Us ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet i tillhandahållande av Tjänsten är under alla omständigheter begränsat till direkt skada (I woof U ansvarar därmed inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador).

I woof U ansvarar inte för skada som beror på fördröjningar i Tjänsten eller på felaktig information i annonstexten.

Beställare ska vid fel eller brist avseende Uppdrag i första hand vända sig direkt till den Uppdragstagare som åtagit sig Uppdraget. Beställaren är i sammanhanget medveten om att Uppdragstagarna är oerfarna och Beställarens förväntningar på resultatet av Uppdraget kan därmed inte sättas lika högt som om en erfaren eller professionell aktör hade utfört samma arbete.

Du som Användare åtar dig att hålla I woof U skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

I woof U engagerar sig inte för att lösa eventuella tvister som uppstår direkt mellan Användarna. Eventuella tvister måste lösas direkt mellan Användarna.

 1. Immateriella rättigheter

10.1 Allmänt

Innehållet på Plattformen liksom bakomliggande programvaror och -koder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten samt alla övriga immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten och Plattformen tillhör I woof U. Informationen har härtill bl.a. upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Inga av I woof Us rättigheter övergår till Användare eller annan. Det är förbjudet att utan I woof Us samtycke använda sådant material på annat sätt än inom ramen för normal användning av Plattformen. Det är därmed förbjudet att göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Plattformen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Plattformen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Användning av automatiserade tjänster, såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Plattformen är inte tillåten utan I woof U föregående och skriftliga samtycke.

10.2 Länkning

Vid länkning till Plattformen ska Plattformen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet får aldrig utan I woof Us föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Plattformens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

 1. Google kartor

I woof U kan komma att behöva använda den kartbilds- och satellitfototjänst som konventionellt kallas ”Google Kartor” (Google Maps), en tjänst tillhandahållen av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

När en Användare aktiverar funktionen “Lokalisera mig” i I woof U, får Google samla in och bearbeta information om användarens aktuella geografiska belägenhet. Beroende på användarens maskinvaras kapacitet får Google därtill samla in information om närliggande Wifi-routers, cellidentiteter i det mobiltorn som finns närmast användaren samt styrkan av Wifi- eller mobilsignaler. Google använder denna information för att returnera en beräknad belägenhet till användarens mobila webbläsare, och webbläsaren kommer då att meddela den beräknade belägenheten till I woof U. För varje enskild begäran som skickats till Google Location Service, kan Google också komma att samla in uppgifter om exempelvis användarens IP-adress, användarens agent och användarens unika kundidentifierare. Enligt Google används denna information för att skilja förfrågningar från varandra, inte för att identifiera användarna personligen.

Närmare information om Google Location Service och dess integritetspolicy finns här.

 1. Facebook

It is possible to register as a User via Facebook. In woof U will not, without the User’s permission, post anything on the User’s Facebook.

 1. Synpunkter / Klagomål på Tjänsten

Luna Design är ett företag i tidigt skede och söker därför löpande kontakt med sina Användare. Synpunkter och / eller klagomål emottages tacksamt via email info@iwoofu.se. Användare ombeds också att omgående för I woof U påtala fel eller brister i Plattformen som påverkar Användare. Reklamation ska lämnas så snart Användare upptäckt fel eller brist. Reklamation görs till info@iwoofu.se

 1. Tvist

Svensk materiell rätt ska gälla för Tjänsten och dessa Användarvillkor.

Om du är Företagsbeställare ska tvister som uppstår rörande tillämpning eller tolkning av dessa Villkor slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Om du är beställare ska tvister som uppstår rörande tillämpning eller tolkning av dessa Villkor slutligt avgöras allmän domstol. Du har kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad utan kostnad, läs mer på www.arn.se.

Ladda ner Appen

Ge dig och din hund ett lyckligare liv

Registrera dig och din hund i vår användarvänliga app och utforska ditt närområde! Hitta Hundpassare, registrera dig som hundpassare och bli en del av en stor community!

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?
Fyll i formuläret nedan så svara vi så snabbt vi kan!

Woof Woof!

Du hittade 10 % rabatt!

Ange iwoofu2023 i kassan.

Cookies

We use cookies to improve your experience in our site and deliver a tailor experience for you. By using our site or tapping on "Accept" you agree to the use of cookies. Learn more about our Privacy Policy.